Ochrana Osobných Údajov

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Tibor Hlavička - Header`s, IČO: 50 736 337, so sídlom Nábrežná 43/A, Nové Zámky (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Nábrežná 43/A, 940 71 Nové Zámky
email: info@headers.sk
telefón: +421 0902 499 059 +421 0905 499 049

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem sprostredkovateľa e-mailového marketingu, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.
Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. §19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
g. právo na prenosnosť osobných údajov,
h. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


5. Požadujeme od Vás určité osobné údaje, ktoré vám poskytnú produkty a  služby, ktoré požadujete. Ako napríklad keď nakupujete, kontaktujete naše zákaznícke služby,  vytvárate účet alebo použite naše stránky.

Tieto osobné údaje zahŕňajú:

  • kontaktné údaje vrátane mena, e-mailu, telefónneho čísla a zásielky, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky;
  • prihlasovacie údaje a informácie o účte, vrátane mena, hesla a jedinečného ID používateľa;
  • osobné údaje vrátane miesta bydliska a histórie nákupov;
  • informácie o platbe alebo kreditnej karte;
  • osobné preferencie vrátane vášho zoznamu želaní, ako aj marketingových a cookie preferencií.


Pri interakcii s našimi stránkami sa z vášho zariadenia alebo webového prehliadača automaticky zhromažďujú určité údaje. Ďalšie informácie o týchto postupoch nájdete v sekcii "Cookies".

Tieto údaje zahŕňajú:

  • Súbory cookie, adresy IP, hlavičky odkazov, údaje identifikujúce váš webový prehliadač a verzie,  webové majáky a tagy.

Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie.


6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.

7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8. Ak klient súhlasil so spracúvaním osobných údajov na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú
adresu.

9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

10. Svoj súhlas môže klient kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj
prostredníctvom odškrtnutia políčka „Odobrať z newsletteru“. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového
marketingu.

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.