Reklamačný poriadok

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Toto je úplné znenie Reklamačného poriadku vydaného spoločnosťou HEADERS BREWING  s.r.o.,IČO: 36 612 227, so sídlom Nábrežná 43/A, 940 71 Nové Zámky.

2. Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou HEADERS BREWING  s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) a tretími osobami na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácií tretích osôb voči Predávajúcemu, ktoré súvisia s kvalitou tovarov alebo správnosťou služieb, ktoré Predávajúci tretím osobám predáva alebo poskytuje, a to na základe zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a tretími osobami (ďalej len „Kupujúci“).

Článok II.
Právo Kupujúceho na uplatnenie reklamácie

1. V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, Kupujúci má právo podať reklamáciu na mieste a v lehote určenej Reklamačným poriadkom.

2. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať všeobecne známe pravidlá používania tovaru, podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, podmienky používania tovaru uvedené v zmluve a podmienky, ktoré vyplývajú Kupujúcemu zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

Článok III.
Zodpovednosť predávajúceho

1. Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri odovzdaní tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní tovaru v záručnej dobe. U vecí už použitých nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

2. Ak Predávajúci nie je povinný podľa zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru Predávajúcim. Predávajúci umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá Kupujúci na základe prepravnej zmluvy.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:

a) Kupujúci vadu tovaru spôsobil sám,

b) Kupujúci pred odovzdaním tovaru o vade tovaru vedel,

c) reklamácia Kupujúceho odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.

4. Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady tovaru:

a) pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

b) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

c) ktoré boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

5. O prijatej reklamácii vydá Predávajúci Kupujúcemu doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, a cenu, za akú bol tovar zakúpený.

6. Ak Kupujúci reklamuje vady tovaru, je poverený zamestnanec Predávajúceho povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení s prihliadnutím na povahu reklamácie a reklamované vady tovaru v primeranej dobe od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie však trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nemal k dispozícii všetky potrebné doklady nevyhnutné na vybavenie reklamácie.

Článok IV.
Miesto reklamácie

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu tovaru v sídle spoločnosti na adrese Nábrežná 43/A, 940 71 Nové Zámky. Reklamáciu možno podať aj písomne, elektronicky, faxom a to na adresu sídla alebo prevádzkarne Predávajúceho.

2. Kupujúci nákup tovaru preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom.

Článok V.
Záručná doba

1. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je Predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia Kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od odovzdania nového tovaru.

2. Ak ide o použitú vec, Kupujúci sa s Predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

3. Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí Predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť Kupujúceho, o akú vadu tovaru ide. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru.

4. Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok VI.
Vybavenie reklamácie

1. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je Kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak Kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

2. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa odovzdania novej veci alebo odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

3. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú Predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Článok VII.
Práva kupujúceho

1. Pri vadách tovaru, ktoré Kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi Predávajúci. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú.

2. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má Kupujúci právo:

a) na výmenu tovaru alebo

b) právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, pričom právo na výber možnosti má Kupujúci.

3. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po odstránení vady (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže Kupujúci tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

4. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu veci, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.

Článok VIII.
Neopodstatnený výjazd k reklamácií

1. Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.11.2014.

2. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim odo dňa účinnosti tohto Reklamačného poriadku sa riadia týmto Reklamačným poriadkom, pokiaľ v ňom nie je uvedené inak.